سدید باف

برزنت كانتينري عرض ۱٫۵ طول ۲۸ متر

ریال7,140,000

قيمت مشما کانتینری یک رو عرض 1/5 بر اساس يك رول 28 متري مي باشد. لذا مشتريان محترم مي بايست بر اساس تعداد مورد نياز نسبت به واريز وجه اقدام نمايند.