سدید باف

برزنت كانتينري عرض ۲متر

ریال9,520,000

قيمت بر اساس يك رول با عرض 2 متر و طول 28 متر مي باشد و مشتريان محترم مي بايست بر اساس تعداد مورد نياز نسبت به واريز وجه اقدام نمايند.