سدید باف

برزنت ۳لا ۶لا

ریال220,000

قیمت بر اساس هر متر مربع برزنت درج گردیده است. لذا می بایست نسبت به محاسبه میزان درخواست نسبت به واریز وجه اقدام نمایید.

1- عرض یک متر به طول 100 متر(100متر مربع)

2- عرض 1/5 متر به طول 70 متر(105متر مربع)

3- عرض 2 متر به طول 50 متر(100 متر مربع)